Przejdź do treści
Strona główna » Teatr Dokumentu: w poszukiwaniu prawdy w pamięci i fikcji

Teatr Dokumentu: w poszukiwaniu prawdy w pamięci i fikcji

  Teatr od zawsze był miejscem, gdzie fikcja spotykała się z rzeczywistością. Znany jako „maszyna pamięci”, teatr reprezentuje historię poprzez różne konwencje i gatunki. To pojęcie „powracania” do przeszłości, wyeksplorowane przez Carlsona, koresponduje z badań nad pamięcią kulturową. Ta ostatnia ma głębokie związki z teatrem, a w szczególności z teatrem dokumentu, który stara się ukazać prawdziwe wydarzenia na scenie.

  Teatr dokumentu, inaczej nazywany teatrem faktu, reality drama czy docu-drama, jasno sugeruje, że odwołuje się do prawdziwych wydarzeń. Choć ten paradygmat wydaje się być innowacyjny, to koncepcja ta nie jest niczym nowym. Arystoteles w swojej „Poetyce” już mówił o sztuce mimetycznej, która ma na celu naśladowanie rzeczywistości. Jednak dzisiejsze czasy, zdominowane przez infotainment, gdzie liczy się szybkość przekazu i atrakcyjność, wydają się szczególnie sprzyjać takiej formie teatru. W świecie, gdzie dominują wirtualne narracje, prawdziwe wydarzenia stają się tym bardziej pożądane.

  To zainteresowanie „faktem” w teatrze dokumentu jest odpowiedzią na współczesne oczekiwania publiczności. Spektrum teatru dokumentu jest ogromne – od osobistych historii twórców, przez aktualne kwestie polityczne, po wydarzenia historyczne, które miały ogromny wpływ na całe społeczności. W tym kontekście, teatr dokumentu stawia przed twórcami wyzwanie badawcze, polegające na zestawieniu fikcji z faktami.

  Spektakl „Katyń – …w tył głowy” pokazuje, jak teatr może równocześnie opierać się na autentycznych materiałach źródłowych, a jednocześnie wprowadzać elementy fikcyjne w celu przekazania głębszego przesłania. Kluczowe jest jednak to, że wszystkie te działania są ukierunkowane na odkrywanie prawdy. Prawdy, która w kontekście Polskiego Teatru Historii, ma również odniesienia do dogmatów wiary.

  Realizacje Polskiego Teatru Historii to przypadek praktykowania teatru dokumentu poprzez korzystanie z materialnych świadectw Tradycji Kościoła jako źródła inspiracji i eksplorowanie przeszłości. Tradycja teologiczna zdobywa autorytet, ponieważ jest jakby pamięcią grupy duchownych, która przy pomocy łańcucha pojęć solidnie ustalonych i odpowiednio usystematyzowanych może z życia i najdawniejszej nauki Kościoła chrześcijańskiego odtworzyć wszystko to, na czego zachowaniu jej zależy.

  Przedstawienia oparte o spisaną wiedzę teologiczną stają się kultywowaniem pamięci oraz przekazywaniem zawartej w niej prawdy. Nauczanie Kościoła katolickiego jest więc przekazywaniem tej prawdy, a religia ze swoimi praktykami oraz przesłaniem jest niezmienna, więc doświadczenie religijne staje się w świecie multimediów momentem wyciszenia.

  Zainteresowanie teatrem dokumentu może wynikać również z możliwości długiej wypowiedzi o aktualnych wydarzeniach, co stoi w opozycji do działań w przestrzeni medialnej uwarunkowanych policzalnym czasem antenowym. Teatr dokumentu to również odrzucenie wykreowanej rzeczywistości przez dramatopisarza na rzecz materiałów dokumentalnych i poszukiwanie drogi przez reżyserów do przedstawienia faktów. Spektakle oparte o fakty wydają się oferować prawdę, ale są prezentowane w budynku teatralnym, który konotuje skojarzenia z fikcją i jest miejscem jej wytwarzania. Widz natomiast przychodzi, by obcować z pewną konwencją, która może urealnić materiał źródłowy bądź go imitować. W obrębie spektaklu wciąż będzie mieszać się fikcja z faktami oraz działania sceniczne począwszy od prezentacji materiału faktograficznego do kreacji postaci.